LEGISLATÍVA

Hneď po prevzatí dokumentov, do našich áut, preberáme          za Vás zodpovednosť a Vám vystavíme certifikát.

Naša spoločnosť sa riadi platnou legislatívou, dodržiava všeobecne platné legislatívne zákony dané štátom a disponuje platnými povoleniami potrebnými na poskytované skartačné služby. 

             Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

     Zmluva s hlavným mestom SR o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov

                    Zmluva so spoločnosťou NATUR-PACK a.s.- Recyklácia a Zhodnocovanie odpadov z obalov

Potvrdenie o registrácii

                                                                          CERTIFIKÁT O OVERENÍ

                                                                                Výpis z obchodného registra

  Slovenský metrologický inšpektorát : protokol č. 1068/2019

Zmluva o likvidácií písomností

 Zásady spracovania osobných údajov