Legislatíva

Naša spoločnosť sa riadi platnou legislatívou, dodržiava všeobecne platné legislatívne zákony dané štátom a disponuje platnými povoleniami potrebnými na poskytované skartačné služby. 

             Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

                            Zmluva s hlavným mestom SR o zbere a preprave                                                                 vybraných zložiek komunálnych odpadov

Zmluva so spoločnosťou NATUR-PACK a.s.- Recyklácia a Zhodnocovanie odpadov z obalov

                                                             Potvrdenie o registrácii

                                                         Výpis z obchodného registra

                             Slovenský metrologický inšpektorát : protokol č. 1068/2019

                                                      Zmluva o likvidácií písomsností

                                               Zásady spracovania osobných údajov